KVKK Metni – Sürtaş

KVKK METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

Hedef Kitle:  1 Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya İmalat İhracat İthalat San. ve Tic. A.Ş. tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişiler

Hazırlayan:  1 Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya İmalat İhracat İthalat San. ve Tic. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Komitesi

Versiyon: 1.0

Onaylayan:  1 Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya İmalat İhracat İthalat San. ve Tic. A.Ş. tarafından onaylanmıştır.

 

 

İÇİNDEKİLER

1.GİRİŞ

1.1. Amaç

1.2. Kapsam

1.3  . Dayanak

1.4 . Tanımlar

2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KONULARI

2.1.Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

2.2.Özel Nitelikli Kişisel VerilerinKorunması

2.3. Kişisel  Verilerin Korunması ve İşlenmesi Bilincinin  Geliştirilmesi

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

3.1. Kişisel Verilerin Mevzuata Uygun İşlenmesi

3.2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

3.4. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması

3.5. Kişisel Verilerin Aktarılması

4. KİŞİSEL VERİ ENVANTERPARAMETRELERİ

5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN ÖNLEMLER

6. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

7. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARINKULLANILMASI

7.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

7.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

7.3. Başvurulara Cevap Verilmesi

7.4. Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunun Reddedilmesi

7.5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı

8.YÜRÜTME

9.YÜRÜRLÜK ve İLANI

EK 1- Veri Kategorileri ve Kişisel Veriler

EK 2- Kategorik Kişisel Veri İşlemeAmaçlar

EK 3 –Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve AktarılmaAmaçları

SÜRTAŞ MADENİ VE PLASTİK EŞYA İMALAT İHRACAT İTHALAT SAN. VE TİC. A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 1. GİRİŞ

1 Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya İmalat İhracat İthalat San. ve Tic. A.Ş. (“Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya”) olarak,   Faaliyet Konusu Mağazalar için tezgah, banko, vitrin, raf, çekmeceli dolap vb. özel mobilya imalatı üzerine yürüttüğü faaliyetlerde kişisel verilerin korunmasına önem vermekte ve iş ve işlemlerinde öncelikleri arasında kabul etmektedir.   Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya KişiselVerilerinKorunması veİşlenmesi Politikası (“Politika”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nca(“Kanun”)belirlenen kişisel veri işleme usul ve esaslarının   Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya organizasyon ve iş süreçlerinin uyumuna yönelik temel düzenlemedir.   Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya bu Politika prensipleri doğrultusunda, üst düzey sorumluluk ve bilinciyle kişisel verileri işlemekte ve korumakta, kişisel verisahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır.

1.1 Amaç

Bu Politikanın amacı, Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile öngörülen usul ve esasları,   Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya organizasyon ve süreçlerine  uyumlulaştırılarak, faaliyetlerinde etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır.   Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya kişisel verilerin işlenmesi ve korunması için bu Politika ile her türlü idari ve teknik önlemleri almakta, gerekli iç prosedürler oluşturmakta, farkındalığı arttırmakta, bilincin sağlanması için gerekli tüm eğitimleri yapmaktadır. Hissedarlar, yetkililer, çalışanlar ve iş ortaklarının Kanun süreçlerine uyumları için, gerekli tüm önlemler alınmakta, uygun ve etkin denetim mekanizmaları kurulmaktadır.

1.2 Kapsam

Politika,   Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya iş süreçlerinde otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilen bütün kişisel verileri kapsamaktadır.

1.3 Dayanak

Politika, Kanun ve ilgili mevzuata dayanmaktadır. Kişisel veriler, 635 sayılı KHK, 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu ve Mevzuatı, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanması Hakkında Kanun, 132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü (TSE)  Kuruluş Kanunu, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Kanunu ve diğer ilgili mevzuattan kaynaklanan kaynaklanan yasal yükümlülükleri yerine getirmek için işlenmektedir.

Yürürlükteki mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk olduğu hallerde yürürlükteki mevzuatu ygulanır. İlgili mevzuat tarafından öngörülen düzenlemeler, Politika ile Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya uygulamalarına dönüştürülmektedir.

1.4 . Tanımlar

Açık rızaBelirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.
Başvuru FormuKişisel veri sahiplerinin haklarını kullanmak için yapacakları başvuruyu içeren, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunun çıkardığı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak hazırlanmış, ilgili kişi (Kişisel Veri Sahibi) tarafından veri sorumlusuna yapılacak başvurulara ilişkin başvuru formu.
İlgili kullanıcıVerilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya dabirim hariç olmak üzereveri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığıyetki vetalimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.
İmhaKişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.
Kayıt ortamıTamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.
Kişisel veriKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Kişisel verilerin işlenmesiKişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Kişisel verilerin anonim hale getirilmesiKişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.
Kişisel veri sahibiKişisel verileri   Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya tarafından veya adına işleme sokulan gerçek kişi.
Kişisel verilerin silinmesiKişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale

getirilmesi.

Kişisel verilerin yok edilmesiKişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.
KurulKişisel Verileri Koruma Kurulu
KurumKişisel Verileri Koruma Kurumu
Özel nitelikli kişisel veriKişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendikaüyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile

biyometrik ve genetik verileri.

Periyodik imhaKanun’da yer alan kişiselverilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.
Veri İşleyenVeri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi.
Veri Kayıt SistemiKişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.
Veri sahibi / İlgili kişiKişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Veri sorumlusuKişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
Veri TemsilcisiKanun uyarınca Veri Sorumlusunun ilgili kanun maddeleri kapsamındaki görevlerini yerine getirmek üzere atanmış gerçek kişi.
Yönetmelik28 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KONULARI

2.1.  Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya, kişisel verilerin hukuka aykırı açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde oluşabilecek güvenlik sorunlarını önlemek için, kişisel verinin niteliğine göre, Kanun’un 12. maddesinde öngörülen gerekli önlemleri almaktadır.   Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından  yayımlanmış  olan  rehberlere  uygun  olarak  gerekli  kişisel veri güvenlik seviyesini sağlamak için tedbirler almakta, denetimler gerçekleştirmektedir.

2.2.  Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

Özel nitelikte olan, kişilere ait ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet,dernek, vakıfya dasendika üyeliği,sağlık, cinselhayat, cezamahkûmiyeti,  güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerin korunmasına yönelik alınan önlemler  özenle uygulanmakta ve gerekli denetimler yapılmaktadır.

2.3.       Kişisel  Verilerin Korunması ve İşlenmesi Bilincinin  Geliştirilmesi

Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini, erişilmesini, verilerinmuhafazası ve hakları kullanmaya yönelik bilincin geliştirilmesi için ilgililere  gerekli eğitimleri verir.

Çalışanların kişisel verileri koruma bilincini arttırmak için,   Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya gerekli iş süreçlerini oluşturur, ihtiyaç duyulması halinde danışmanlardan destek alır. Uygulamada karşılaşılan eksiklikler ve eğitimlerin sonucu   Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya yönetimi tarafından değerlendirilir. Yapılan bu değerlendirmeler ile ilgili mevzuattaki değişikliklere bağlı ihtiyaç duyulması halinde yeni eğitimler düzenlenir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

3.1. Kişisel Verilerin Mevzuata Uygun İşlenmesi

Kişisel veriler aşağıda sayılan ilkeler doğrultusunda mevzuata uygun işlenir.

 1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Kişisel veriler, iş süreçlerinin gerektirdiği ölçüde, bunlarla sınırlı, kişilerintemel hak ve özgürlüklerine zarar vermeden, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak işlenir.

 1. Kişisel Verilerin Güncel ve Doğruve OlmasınıSağlama

İşlenen kişisel veriler,  güncel ve doğru tutmak için gerekli önlemler alınmakta ve plan ve programlı çalışılmaktadır.

                                                 iii.          Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Kişisel veriler, yürütülen iş süreçlerinde belirlenen ve açıklanan meşru amaçlara bağlı işlenmektedir .

 1. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı,Sınırlı ve Ölçülü Olma

Kişisel veriler, iş süreçlerinin gerektirdiği nitelik ve ölçüde toplamakta, belirlenen amaçlara bağlı, sınırlı işlenmektedir.

 1. Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen ve kişisel verileri işleme amacı için gerekli olan en azsüre kadar muhafaza edilmektedir.Öncelikle, ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülmüş ise bu süreye, öngörülmemiş ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Kişisel veriler saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak, uygun yöntemlerle (silme, yok etme veya anonimleştirme) imha edilmektedir.

 3.2 Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kişisel veri,sahibinin açıkrıza vermesi veya aşağıda belirtilen diğer bir veya birden fazla şarta dayanarak işlenir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

Kişisel verilerin işlenmesi veri sahibinin açık rızasıyla yapılır. Kişisel veri sahibinin açık rızası: belirli bir konuda bilgilendirilerek ve özgür iradesi alınarak gerçekleşir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunmaması

Aşağıda sıralanan şartlarından herhangi birinin bulunması durumunda veri sahibinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilir.

 1. Kanunlarda Açıkça Düzenlenmesi
      Kanunlarda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açık bir düzenleme bulunması halinde kişisel veriler, veri sahibinin rızası alınmadan işlenebilir.
 2. Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması
  Fiili  imkânsızlık nedeniyle, rızasını  açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin, kendisinin ya da başka bir kişinin hayatıveya beden bütünlüğünü korumak için, kişisel verisinin işlenmesi zorunlu olması durumunda veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.
 3. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması
  Kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgiliyse veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.
 4. Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi
  Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya hukuki yükümlülükleri yerine getirirken, kişisel veri işleme zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.
 5. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi
  Kişisel verisini alenileştiren veri sahiplerine ait kişisel veriler, alenileştirme amacıyla sınırlı olarak, kişisel verileri işlenebilir.
 6. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Zorunlu Veri İşleme
    Veri işleme bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.
 7. Meşru Menfaatiçin Zorunlu Veri İşleme
  Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek koşuluyla,   Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması durumunda veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya özel nitelikli kişisel verileri, Kanun ve Politika’da belirlenen ilkelere uygun, Kurul’un belirlediği yöntemlerle gerekli her türlü idari ve teknik önlemleri alarak, aşağıdaki usul ve esaslarla işler:

 1. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması durumunda veri sahibinin açık rızası aranmadan işlenebilir. Kanunlarda açıkça öngörülmeyen hallerde veri sahibinin açık rızası alınır.
 2. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından: kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınır.

3.4. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması

Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya, kişisel veri sahiplerini, hangi amaçlarla kişisel verilerinin işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı, hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesinde sahip olduğu hakları konularında, ilgili mevzuata uygun şekilde bilgilendirir. Bu bakımdan kişisel  verilerinin  korunmasını, Politika’daki esaslar çerçevesinde hazırlanan diğer politika belgeleri ve aydınlatma metinlerine bağlı  yürütülmektedir.

3.5. Kişisel Verilerin Aktarılması

Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya, kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, gerekli güvenlik önlemlerini alarak, kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, grup  şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere) hukuka uygun olarak aktarabilir.   Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya aktarma işlemlerini, Kanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun şekilde işlemleri gerçekleştirir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verilerin akratılması için kişisel veri sahibinin açık rızası aranmakla birlikte, aşağıda belirtilen koşulların bir ya da birkaçına dayanılarak, Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilir.

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 2. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
 3. Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 4. Veri sahibi tarafından kişisel verileri alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı,
 5. Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya’nın veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
 6. Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla  Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya meşru menfaatlerinin sağlanması için zorunlu olması,
 7. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.

Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu belirlenen, “YeterliKorumaya SahipYabancı Ülke” olarak ilan edilen yabancı ülke statüsündekilere, yukarıda sayılan durumların herhangibirine bağlı kişisel veriler aktarılabilir. Yeterli koruma bulunmayan, Türkiye ve yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt eden ve Kurul’un izninin bulunduğu “YeterliKorumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke” statüsündekilere, mevzuatta öngörülen şartlara göre kişisel veriler  aktarılabilir.

 1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması

Özel nitelikli kişisel veriler, Politika’da belirlenen ilkelere uygun olarak, Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere, gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak aşağıda belirlenen koşullarla aktarılabilir:

 1. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rızası aranmaksızın, aksi halde veri sahibinin açık rızası alınması durumunda.
 2. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla,sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açıkrıza aranmaksızın, aksi halde veri sahibinin açık rızası alınması durumunda.

Kişisel veriler, “Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke” statüsündekilere yukarıdaki şartlardan herhangi birinin bulunması halinde,yeterlikorumanınbulunmamasıhalinde “Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke” statüsündekilere mevzuatta düzenlenen veri aktarım şartlarına göre kişisel veriler aktarılabilir.

 1. KİŞİSEL VERİ ENVANTER PARAMETRELERİ

Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya muhasebe-finans, insan kaynakları, satın alma, satış, kalite kontrol, bilgi işlem, fiyatlandırma, üretim-planlama, mühendislik, grafik, iş sağlığı ve güvenliği, idari işler ve dış ticaret iş süreçlerinde çalışan adayı, çalışan, hissedar/ortak, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı,stajyer, tedarikçi yetkilisi, tedarikçi çalışanı, tedarikçi yetkilisi, ürün veya hizmet alan kişi ve ziyaretçiden oluşan kişisel veri sahipliklerine ait veri kategorileri ve kişisel verileri (Ek-1), kişisel veri işleme amaçlarına (Ek-2) bağlı işlenmektedir. Veri kategorilerine gore işlenme amaçları ile veri konusu kişi grupları detayları   Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya’nın https://verbis.kvkk.gov.tr/ adresinde ki alanında bildirilmektedir.

Kişisel veri işleme amaçları kişisel veri kategorilerine göre,Kanun’un10.maddesi ve diğer mevzuat uyarınca ilgili kişileri bilgilendirmek, Kanun’un 5. ve 6.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartların dan en az birine dayalı ve sınırlı olarak, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Kanun’un 4.madde sinde belirtilen ilkeler başta olmak üzere,Kanun’da belirtilen genel ilkelere uygun gerçekleştirmek için belirlen amaçlara göre işlenmektedir.

Kişisel veriler Politika “3.5. Kişisel Verilerin Aktarılması” bölümünde belirlenen esaslarla: Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, sözleşmeli hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız kuruluşlar, yönetim kurulu üyeleri ve müşteriler ile belirlenen amaçlarla (Ek-3) paylaşılabilmektedir. Yabancı ülkelerle kişisel bilgi aktarımı söz konusu değildir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN ÖNLEMLER

Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya, Kanunda belirlenen usul ve esaslarla işlemekte olduğu kişisel verilerin korunması için gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta, bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

İşlenen kişisel verilerin teknik ve idari tüm tedbirler alınmış olmasına rağmen, kanuni olmayan yollarla üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda,   Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya bu durumu mümkün olan en kısa süre içerisinde ilgili kişi ve birimlere haber verir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya, kişisel verileri işleme amacı için gerekli olan süre ile ilgili mevzuatta öngörülen en az süre kadar muhafaza eder.   Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya, öncelikle ilgili mevzuatta bir süre belirlenmiş ise bu süreye uygun; yasal bir süre öngörülmemiş ise kişisel verilerin işlenmeamacı için gerekli süre kadar kişisel verileri saklar. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda, periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak, belirlenen yöntem (silme, yok etme veya anonimleştirme) ile imha edilir.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

7.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri Kanundan kaynaklanan aşağıda belirtilen haklara sahiptirler:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  ii.   
  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  iii.  
  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  iv.  
  Yurt içinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  v.   
  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  vi.  
  Kanun ve ilgili diğerkanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasıhâlindekişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  vii.  
  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler aracılığı ile analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  viii. 
  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

7.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri 6.1. maddede sayılan haklara ilişkin taleplerini, Kurul’un belirlediği yöntemlerle   Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya’ya iletebilir. Kişisel veri sahipleri ve adlarına başvuru hakkı bulunanlar “Veri Sahibi Başvuru Formu” (Ek-4) doldurularak,   Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya’ya başvurabilir.

7.3. Başvurulara Cevap Verilmesi

Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya, kişisel veri sahibi tarafından yapılanbaşvuruları Kanun ve diğer mevzuata uygun sonuçlandırır. Usule uygun şekilde   Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya’ya iletilen talepler, en kısa sürede ve en geç 30(otuz)güniçinde, ücretsiz olarak sonuçlandırır.Ancak,işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilir.

7.4. Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunun Reddedilmesi

Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya, başvuruda bulunan kişinin isteğini, aşağıda yer alan durumlarda, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

 1. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 2. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

iii.  Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,

 1. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi,
 2. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 3. Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

vii.    Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

viii.  Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,

 1. Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması,
 2. Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması,
 3. Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.

7.5.Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı

Kanun’un 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde;   Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya’nın cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

7.6.Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edilebilecek Bilgiler

Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir.   Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

8.YÜRÜTME

Politika Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve yürürlüklüye konulmuştur. Politika’nın teknik yürütümü “Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası” (Ek-5) ile sağlanmaktadır.

İş süreçlerinde, taraflar nezdinde Politikanın yürütümü “Kişisel Verileri İşleme Müşteri Aydınlatma Metni” (Ek-6), “Tedarikçi Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Sözleşmesi” (Ek-7),  “Çalışan Aydınlatma ve Gizlilik Muvafakatnamesi” (Ek-8), “Çalışan Adayı Aydınlatma Metni” (Ek-9), “İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni” (Ek-10), “Kamera Kayıt Sistemleri Aydınlatma Metni” (Ek-11), “Taşıyan Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı” (Ek-12)  ile gerçekleştirilmektedir.

Kanun ve Politika’nın yürütülmesinden ve gerektiğinde güncellenmesinden Yönetim Kurulu, bu kapsamdaki tüm iş ve işlemlerin takibinden, koordinasyon ve denetiminden   Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya Kişisel Verileri Koruma Komitesi sorumludur.

 1. YÜRÜRLÜK ve İLANI

Politika yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Politika’da meydana gelecek değişiklikler   Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya’nın internet sitesinde (http://www.surtas.com.tr) yayımlanarak kişisel veri sahiplerinin, ilgili kişilerin erişimine sunulur. Politika değişiklikleri ilan edildiği tarihte uygulamaya girer.

 

 

EKLER

Ek 1- Veri Kategorileri ve Kişisel Verileri

Ek 2- Kişisel Veri İşleme Amaçları

Ek 3- Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarılma Amaçları

Ek 4- Veri Sahibi Başvuru Formu

Ek 5- Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası

Ek 6- Kişisel Verileri İşleme Müşteri Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı

Ek 7- Kurumsal Gizlilik Taahhütnamesi

Ek 8- Tedarikçi Aydınlatma ve Açık Rıza Beyanı

Ek 9- Çalışan Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı

Ek 10- Çalışan Gizlilik Muvafakatnamesi

Ek 11- Çalışan Adayı Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı

Ek 12- İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni

Ek 13- Kamera Kayıt Sistemleri Aydınlatma Metni

Ek 14- Taşıyan Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı

 

EK 1- Veri Kategorileri ve Kişisel Veriler

Veri KategorileriKişisel Veri
KimlikAd, Soyad
Anne- Baba Adı
Doğum Tarihi
Doğum Yeri
Medeni Hali
Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No
TC Kimlik No
Pasaport Numarası
Geçici TC Kimlik Numarası
Cinsiyet  Bilgisi
TC Kimlik Kartı
Sürücü Belgesi
İletişimAdres
E Posta Adresi
İletişim Adresi
Telefon No
LokasyonBulunduğu yerin konum bilgileri v.b
ÖzlükBordro Bilgileri
Disiplin Soruşturması
İşe Giriş- Çıkış Belgesi Kayıtları
Mal Bildirim Bilgileri
Özgeçmiş Bilgileri
Performans Değerlendirme Raporları
Hukuki İşlem(Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler gibi)
Müşteri İşlemFatura
Senet
Çek Bilgileri
Sipariş Bilgisi
Talep Bilgisi
Fiziksel Mekân GüvenliğiÇalışan ve Ziyaretçilerin Giriş Çıkış Kayıt Bilgileri
Kamera Kayıtları
İşlem GüvenliğiIP Adres Bilgileri
İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri
Şifre ve Parola Bilgileri
Risk Yönetimi(Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler gibi)
FinansFinansal Performans Bilgileri
Kredi ve Risk Bilgileri
Banka Hesap Numarası
IBAN Numarası
Mesleki DeneyimDiploma Bilgileri
Gidilen Kurslar
Meslek İçi Eğitim Bilgileri
Sertifikalar
Transkript Bilgileri
PazarlamaAlışveriş Geçmişi Bilgileri
Anket
Çerez Kayıtları
Görsel Ve İşitsel KayıtlarKapalı Devre Kamera Sistemi Görüntüsü, Fotoğraf.
ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER
Kılık Ve KıyafetKılık ve kıyafete ilişkin bilgiler
Sağlık BilgileriEngellilik Durumuna Ait Bilgiler
Kan Grubu Bilgisi
Kişisel Sağlık Bilgileri
Kullanılan Cihaz ve Protez Bilgileri
Laboratuvar ve Görüntüleme Sonuçları
Test Sonuçları
Muayene Verileri
Reçete Bilgileri
Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik TedbirleriCeza Mahkumiyetine İlişkin Bilgiler
Güvenlik Tedbirine İlişkin Bilgiler
Diğer Bilgiler
Aile BilgileriÇocuk Sayısı
Aile Cüzdanı
Eş Çalışma Bilgileri
Çocuk Eğitim ve Yaş Bilgileri
Çalışma VerileriDepartmanı
Çalışma Şekli
Mesleği
Meslek Kartı Bilgileri
Çalışılan Son Şirketler
Referans Bilgileri
İmzaKişisel veri niteliği taşıyan belgeler üzerinde bulunan ıslak veya elektronik imza, parmak izleri, özel işaretler
Web Sitesi Kullanım VerileriBaşvuru Formu Doldurulma Tarihi
Üye Olduğu Tarih ve Üyelik Bilgileri
Siteye Login Olma Sıklığı/Zamanları
Son Login Tarihi
IP Adresi
Talep/Şikayet Yönetimi BilgisiAnket Verileri
Firmaya yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.
Olay Yönetimi BilgisiFirma’nın ticari hak ve menfaatleri ile müşterilerinin hak ve menfaatlerini korumak maksatlı gelişen olaylara karşı gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirlerin alınmasına yönelik olarak işlenen kişisel veriler.
Sigorta BilgileriÖzel Sigorta Verileri
Sosyal Güvenlik Kurumu Verileri
Araç BilgileriAraç plakası, marka, model, model yılı, motor şasi numarası, ruhsat tescil tarihi, ruhsat örneği, hasarsızlık bilgileri
Uyum BilgileriUyum kapsamında işlenen kişisel veriler
Denetim ve Teftiş Bilgileriİç veya dış denetim faaliyetleri sırasında işlenen kişisel veriler
Yabancılarda Oturma İzni BilgileriYabancılarda Oturma İznine Ait Bilgiler

EK 2- Kategorik Kişisel Veri İşleme Amaçlar

Faaliyet
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Talep / Şikayetlerin Takibi
Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Ücret Politikasının Yürütülmesi
Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri
Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
Diğer

EK 3 –Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarılma Amaçları

  Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya Kanun’un 8. ve 9.maddelerineuygunolarakgerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, sözleşmeli hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız kuruluşlar, yönetim kurulu üyeleri ve müşterilerin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarabilir:

Veri Aktarımı Yapılabilecek KişilerTanımıVeri Aktarım Amacı ve Kapsamı
Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri  Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya faaliyetleri gereği ilişkide bulunduğu, işlem gerçekleştirdiği gerçek veya tüzel kişilerGerçekleştirilen iş ve işlem ile sınırlı
Hissedarlar  Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya ile ortaklık ilişkisi kurmuş gerçek kişiler  Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya’nın ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin planlanması, yürütümü ve denetimi amacıyla sınırlı
Yetkili Kamu Kurum ve KuruluşlarıSosyal Güvenlik Kurumu, Vergi Daireleri vb. ilgili mevzuat hükümlerine gore   Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya’dan   bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıİlgili kamu kurum ve Kuruluşlarının kanuni yetkisine bağlı talep ettiği amaçla sınırlı
Kanunen Yetkili Özel Hukuk Kişileriİlgili mevzuat hükümleri gereğince belirli şartlara uygun olarak kurulmuş ve bu çerçevede faaliyetlerini sürdüren  kurum veya  kuruluşlarıYürüttükleri faaliyet alanlarına  giren konular ile ilgili sınırlı
İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar  Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya’nın sermaye payına sahip olduğu iştirakleriİştirak ilişkisi kapsamında ve iştirak faaliyeti amacıyla sınırlı
Özel Sigorta ŞirketleriÖzel sağlık, emeklilik, BES uygulamalarıÖzel sigorta kayıt ve bildirimleriyle kapsamıyla sınırlı
Yönetim Kurulu Üyeleri  Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya Yönetim Kurulu Üyeleri  Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya Yönetim Kurulu Faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sınırlı
Hizmet alınan, işbirliği yapılan kuruluşlarSözleşmeli hizmet alınan, işbirliği yapılan kuruluşlarSözleşme ve işbirliği protokol esasları ile sınırlı
Tedarikçiler  Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya’ya veri işleme amaç ve istekleri doğrultusunda hizmet sunan taraflar  Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya’nın dış kaynaktan ticari faaliyetlerini yerine getirmek için mal ve hizmetlerin tedarik edilmesi amacıyla sınırlı
Müşteriler  Sürtaş Madeni ve Plastik Eşya’nın müşterileriSözleşmesel ilişkinin yürütülmesi amacıyla sınırlı

Bizimle İletişime Geçin

Size Daha Hızlı Dönüş Yapabilmek İçin Lütfen Formu Eksiksiz Doldurun...

Bizi Sosyal Medyadan Takip Edin!

Yeni ürünlerimizden ve bizden haber almak isterseniz sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

TOP